OEM ForkLift Radiators  
Toyota     Toyota     Toyota    
PT # RADFRK-U1040 PT # RADFRK-U1130 PT # RADFRK-U2000
OE # 16410-U1040-71 OE # 16410-U1130-71 OE # 16410-U2000
Core Size 16 15/16 x 16 15/16 x 2 5/8 Core Size 16 15/16 X 16 15/16 X 2 5/8 Core Size 19 3/4 X 16 15/16 X 2 5/8
O/C Size     O/C Size 8 7/8" Centers O/C Size    
                 
 
 
 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
           
Toyota     Toyota     Toyota    
PT # RADFRK-U2130 PT # RADFRK-U2170 PT # RADFRK-U2200
OE # 16410-U2130-71 OE # 16410-U2170-71 OE # 16410-U2200-71
Core Size 19 3/4 x 16 15/16 x 2 5/8 Core Size 19 3/4 x 16 15/16 x 2 1/8 Core Size 17 5/8 x 17 3/4 x 1 7/8
O/C Size     O/C Size     O/C Size    
            Note: 10 plate oil cooler    
 
         
   
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
            IN Tank ITO-005 Out Tank ITO-006
Nissan     Nissan     Nissan    
PT # RADFRK-6G100 PT # RADFRK-90H10 PT # RADFRK-90H15
OE # 21460-6G100 OE # 21460-90H10 OE # 21460-90H15
Core Size 14 9/16 x 19 5/16 x 1 15/16 Core Size 14 9/16 x 19 5/16 x 1 15/16 Core Size 14 9/16 x 19 5/16 x 1 15/16
O/C Size     O/C Size     O/C Size    
      Note: 3/8 tube oil cooller fitting     Note: 7/16 tube oil cooler fitting    
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
                 
Mitsubishi              
PT # RADFRK-00100 PT #     PT #    
OE # 93601-00100 OE #     OE #    
Core Size 14 3/16 x 19 1/4 x 2 7/8 Core Size   Core Size  
O/C Size     O/C Size     O/C Size    
Headers 3 X 19 7/8